SON EKLENENLER

Asgari ücretin vergi dışı bırakılması sendika gelirlerini vuracak!

Yeni asgari ücret ile sendika gelirleri yüzde 50 oranında azalacak  
04 Ocak 2022 08:16

Kamu görevlileri sendikalarına üye olan personelin aylık ve ücretlerinden sendika aidatı kesilmektedir. Aidat hesabında ise matrah olarak kamu görevlilerinin damga vergisine tabi kazançları esas alınmaktadır. TBMM'de kabul edilen yasa ile brüt asgari ücret tutarı olan 5.004 TL'nin damga vergisinden istisna edilmesiyle sendika gelirlerinde yarıya yakın azalma söz konusu olacak.

Kamu görevlilerinin aylıklarından üye oldukları sendikalara aktarılmak üzere aidat kesintisi yapılmaktadır. 4688 sayılı Kanunun "Üyelik ödentisi" başlıklı 25. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında, "Kamu görevlileri sendikasına, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14 üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti tutarına göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikaların banka hesaplarına yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her ayın son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal düzeyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder.

Aylık üyelik ödenti tutarı; kamu görevlisinin kadro ya da pozisyonuna bağlı ve her ay mutat olarak ödenmekte olan damga vergisine tabi aylık brüt gelirleri toplamına, sendika tüzüğünde belirtilen oran uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ödenti tutarı, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamaz." denilmektedir.

Diğer taraftan TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olan asgari ücrete vergi istisnası getiren düzenlemelerden biri de damga vergisine ilişkin düzenlemedir. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa eklenen hüküm ile aylık brüt asgari ücret olan ve 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek 5.004 TL ücrete isabet eden ücret gelirleri damga vergisinden istisna edilmektedir. Aile yardımı ve ölüm yardımı dışında kamu görevlilerine yapılan tüm ödemelerden binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.

Kamu görevlilerine yılbaşında yüzde 15 zam yapılacağı varsayımı ile örneğin 1. derece bir şube müdürünün Ocak 2022 itibarıyla damga vergisi matrahının 10.106 TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu tutar aynı zamanda sendika üyelik ödentisine esas alınan matrahtır. Brüt asgari ücret tutarı olan 5.004 TL'nin damga vergisinden istisna edilmesiyle örneğimizdeki şube müdürünün damga vergisi matrahı da 5.102 TL ye düşecektir. Sendika ödentisinin binde 5 olduğunu varsaydığımızda örneğimizdeki şube müdürü aylığından 50,53 TL yerine 25,51 TL aidat kesintisi yapılacaktır.

Görüldüğü üzere damga vergisi istisnası kamu görevlilerinin aylıklarında 38 TL bir artışa yol açmakla birlikte sendika gelirlerinden neredeyse yüzde 50 oranında bir azalmaya yol açması söz konusudur. Kanun teklifi hazırlık sürecinde bu durumun dikkate alınıp alınmadığını veya sendikaların durumun farkında olup olmadığını bilemiyoruz. Ancak düzenleme bu yönüyle büyük bir soruna yol açacak gibi görünüyor ve nasıl bir çözüm bulunacağını bizler de merak etmekteyiz.

MEMURLAR.NET

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
SON EKLENEN HABERLER