Son Eklenen Haberler

Danıştay'dan radyoloji teknisyenlerinin görev tanımı kararı

Danıştay Onuncu Dairesi, skopi,  radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına hükmetti.
17 Mart 2021 23:11

Konuyla ilgili olarak Sağlık-İş sendikasından şu açıklama yapıldı:

22 Mayıs 2014 tarih ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Genel Sağlık-İş tarafından Yönetmeliğin ekinde yer alan “Sağlık Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımları” düzenlemesine karşı dava açılmıştır.

Genel Sağlık-İş tarafından tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerinin görev tanımında yer alan (f) ve (g) bentlerinin, düzenlemelerinin iptali için Danıştay nezdinde iptal davası açılmıştır. Danıştay Onbeşinci Dairesi 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararı ile davanın reddine karar vermiştir. Bu karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde temyiz yoluna başvurulmuştur. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 22.10.2018 tarih 2016/2646 E 2018/4385 K sayılı kararı ile Genel Sağlık-İş’in temyiz başvurusunun kısmen kabulüne vermiştir. Bozma kararın üzerine Danıştay Onuncu Dairesi 2020/1123 E 2020/4632 K sayılı dosyasında aşağıdaki gerekçe ile skopi ve radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapmanın radyoloji teknisyeninin görevi olmadığına karar vermiştir.

    “…Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler"in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tıbbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır…”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “Genel Sağlık-İş olarak biz her zaman hukuksuzluğun ve hukuk tanımazlığın karşısında durduk ve mücadelemizi hep hukukla yaptık. Bu konuyla ilgili açtığımız davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bozma kararı vermiş olmasına rağmen sahada bir çok hastanede radyoloji teknisyenlerine bu görev verilmekteydi. Bu durum tamamen hukuka aykırı emir kapsamında idi. Sağlık Bakanlığına DİDDK kararının uygulanmasını ve görevin radyoloji teknisyenlerinden alınmasını da talep etmiştik. Ancak yargının verdiği aleyhe kararları tanımamak gibi alışkanlığı olan idare bu kararı uygulamıyor ve hukuksuz iş yapmaya devam ediyordu. Biz Genel Sağlık-İş olarak hukuksuzlukla mücadelede asla yorulmadık ama Bakanlık da hukuksuz iş yapmaktan yorulmadı. İdarenin her türlü hukuka aykırı işlemine karşı bugüne kadar olduğu gibi tereddütsüz mücadelemiz devam edecektir. Gündemimiz her zaman ‘hak, hukuk ve adalet’ olmuştur.”diye konuştu.Başkasına yapılan hukuksuzlukları alkışlayanların hukuk ve adalet kendilerine lazım olduğunda ve hukuk diye haykırdığında kendilerine yapılanlara “dur” diyecek kimse bulamayacağını söyleyen Genel Başkan Zekiye Bacaksız, “Bu nedenle geç olmadan gelin Genel Sağlık-İş çatısında birleşin.” çağrısı yaptı.

KAMU EXPRESS

ASGARİ ÜCRETLİ SAYFASINI